Departament Zaopatrzenia

Zadaniem departamentu jest utrzymanie ciągłości dostaw do wielu milionów polskich żołnierzy utrzymywanych poza granicami Macierzy. Pracownicy Departamentu Zaopatrzenia nie zważając na warunki pogodowe, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację polityczną oraz brak czasu na zaspokojenie własnych potrzeb fizjologicznych, zrobią wszystko by dostarczyć broń do pragnących szerzyć pokój żołnierzy Polskich Korpusów Inwazyjnych.

Departament Nowoczesnych Technologii

Departament jest odpowiedzialny za utrzymywanie Polskich Korpusów Inwazyjnych na poziomie technologicznym, o którym naukowcy w sztabach innych państw nawet nie śnią. Departament Nowoczesnych Technologii, we współpracy z naukowcami z koncernu NeoTech i ekspertami z Ministerstwa Słusznych Kroków, każdego dnia wykracza poza granice wyobraźni i praw fizyki by tworzyć nowe rodzaje broni, na miarę Wielkiej Rzeczypospolitej.

Departament do spraw Tymczasowej Okupacji

Departament został wydzielony z Departamentu do spraw Ekspansji w 2052 roku. Nazwa jest nieco myląca, jednak nie zdołano wymyślić nic innego. Urzędnicy tego oddziału jako pierwsi, zaraz po wyzwoleniu danych ziem, wkraczają do nowej części Państwa Polskiego. Zawsze są entuzjastycznie witani przez miejscową ludność. Zazwyczaj są tam pierwszymi cywilami. Do ich zadań należy przede wszystkim jak najszybsze dostosowanie nowej prowincji do standardów WRP. Do dyspozycji pracowników Departamentu jest zawsze cały garb budżetowy, ich zadaniem jest wydać jak najwięcej pieniędzy. Podejmują w tym celu decyzje o inwestycjach w infrastrukturę, nowe domy i mieszkania, nowe zakłady pracy, wspierają też inwestycje firm prywatnych. Po osiągnięciu przez mieszkańców nowej prowincji standardów życia zbliżonych do panujących w całym kraju, urzędnicy dyskretnie wycofują się do swoich biur.

Departament do spraw Ekspansji

Departament zajmuje się długofalowym przystosowywaniem wyzwolonych prowincji do standardów Wielkiej Rzeczpospolitej, a także wytyczaniem kierunków dalszego rozwoju terytorialnego państwa.

Pierwotnie oddział ten został powołany jako Departament Kolonizacji i Ekspansji, w celu organizowania techniczno - społeczno - gospodarczego nowo wyzwolonych części świata. W 2052 została z niego wydzielona część 'kolonizacyjna' i powstał Departament do spraw Tymczasowej Okupacji.

Urzędnicy tego Departamentu wkraczają zaraz po pracownikach Departamentu do spraw Tymczasowej Okupacji. Kontynuują oni pracę swoich poprzedników, budując infrastrukturę i łącząc ją z już istniejącą. Rekrutują nowe kadry urzędnicze spośród miejscowej ludności, czym zaskarbiają sobie jej przychylność.

Drugim zadaniem tego oddziału jest wytyczanie kierunków przyszłego rozszerzenia granic Polski na Ziemi, a zwłaszcza (z powodu zajęcia większości planety przez WRP), poza nią. W realizacji tego zadania intensywnie pomaga Polska Marynarka Gwiezdna, dostarczając informacji o możliwych i niemożliwych fizycznie kierunkach ewentualnego rozszerzenia granic.

Departament Agresywnej Ochrony Pogranicza

Do zadań Departamentu należy sprawdzanie gotowości bojowej jednostek stacjonujących przy granicach Polski, w szczególności poprzez nagłe inspekcje lub zarządzanie niezapowiedzianych alarmów. Departament pilnuje również, aby podczas uderzeń prewencyjnych na pozycje wroga jednostki Wojska Polskiego nie przekraczały dozwolonej granicy 150 km.

W przeszłości zdarzało się, że państwa sąsiadujące celowo prowadziły manewry wojskowe niedaleko polskiej granicy, aby sprowokować zajęcie ich kraju przez Wielką Rzeczpospolitą. Aby zapobiec omyłkowym przejęciom innych krajów, oddział ten współpracuje z Departamentem Wywiadu Ministerstwa Informacji

head
liner

ZADANIA MINISTERSTWA WOJNY

ministerstwoMinisterstwo Wojny powstało w 2022 roku, kiedy w ramach akcji "hipertanie państwo" połączono Ministerstwo Obrony Narodowej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które to w dobie ogólnoświatowego kryzysu, upadku organizacji międzynarodowych i narastającej agresji pomiędzy narodami przestało spełniać swoją dotychczasową rolę.

Jako jeden z sześciu hiperresortów, Ministerstwo Wojny jest głównym realizatorem polskiej dyplomacji i polityki międzynarodowej, zaś jego nadrzędnym celem jest przewidywanie, planowanie i rozstrzyganie konfliktów zbrojnych na korzyść Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Zgodnie z art. 32. Konstytucji Wielkiej Rzeczypospolitej "Ministerstwo Wojny zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Państwa Polskiego." W Ministerstwie działa siedem oddzielnych Sztabów Operacyjnych zdolnych prowadzić siedem konfliktów światowych na ogromną skalę jednocześnie.

Ministerstwo Wojny zapewnienia totalne bezpieczeństwo wewnętrzne i spokój obywateli w nawet najbardziej odległych prowincjach Wielkiej Rzeczypospolitej. To dzięki niemu na świecie utrzymuje się dziś międzynarodowy pokój, a każde jego naruszenie jest szybko likwidowane.

 

Do najważniejszych oddziałów Ministerstwa Wojny należą:

 

 

 

liner